Město Kolín prostřednictvím Správy veřejných pohřebišť spravuje centrální hřbitov v Kolíně a hřbitov v Sendražicích, které jsou v jeho majetku. Po dohodě s římskokatolickou farností v Kolíně provádí i správu na hřbitově v Zibohlavech. Obdobně je řešena i správa hřbitova sboru českobratrské církve evangelické v Kolíně V. Celkově Správa veřejných pohřebišť provádí správu téměř 9000 hrobů, hrobek, urnových hrobů, společných hrobů a kolumbárií ve čtyřech areálech o rozloze více než 10 hektarů.

Správa veřejných pohřebišť zajišťuje především vedení předepsané evidence dle zákona o pohřebnictví a jeho dodržování na všech veřejných pohřebištích ve správě. Zároveň zajišťuje údržbu všech veřejných ploch pohřebišť, včetně komunikací, hřbitovního zařízení, okrasné zeleně, pro město zajišťuje vedení smluv o nájmu hrobových míst a zabezpečuje sledování úhrad včetně případného vymáhání pohledávek. Zabezpečuje komplexní péči o majetek veřejných pohřebišť. Pronajímá smuteční síň k obřadům pohřebním službám, případně i soukromým subjektům nebo církvím a umožňuje důstojné rozloučení se s vašimi blízkými. Neprovádí však komerční činnosti zabezpečované pohřebními službami, kameníky apod.

V případě úmrtí je tedy nutné kontaktovat pohřební službu, která převeze zemřelého do svého zařízení a vyřídí veškeré administrativní záležitosti s úmrtím spojené. Následně dle čerpání pozůstalých připraví a zorganizuje důstojné rozloučení podle požadavků pozůstalých. Správa veřejných pohřebišť vydá souhlas s pohřbením zesnulého na vybraném veřejném pohřebišti dle požadavku pozůstalých po vyhotovení smlouvy o nájmu hrobového místa a uhrazení nájmu a služeb v závislosti na tlecí době hřbitova.

Základní dokumentem je Řád veřejných pohřebišť, se kterým by se měl seznámit každý občan řešící jakékoli činnosti spojené s oblastí pohřebnictví. Řád je možné shlédnout na úřední desce hřbitovů a webových stránkách. Byl projednán a schválen Radou města Kolína. Dalším důležitým dokumentem je Smlouva o nájmu hrobového místa.

Nájem hrobového místa v podobě hrobu musí být stanoven tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro veřejné pohřebiště:

  • pro centrální hřbitov v Kolíně V a pro hřbitovy sboru evangelické církve v Kolíně V a hřbitova římskokatolické farnosti v Zibohlavech činí tlecí doba 10 let
  • pro hřbitov v Sendražicích činí tlecí doba 25 let

Správa veřejných pohřebišť bude plně respektovat všechny smlouvy uzavřené v minulosti. Jedinou možnou úpravou je výše nájemného, která se řídí aktuálně platným cenovým výnosem Ministerstva financí a výše ceny za služby, jež je stanovena rozhodnutím Rady města Kolína. Tyto ceny jsou stanoveny v ceníku, jenž je rovněž veřejně přístupný.

V současné době Správa veřejných pohřebišť odhaduje, že na hřbitovech je téměř 2000 opuštěných hrobů, proto budou na úřední desce ve vitrínách u hlavních vstupů postupně vyvěšovány veřejné výzvy vyzývající jak vlastníky hrobových zařízení k přihlášení se k nevyklizenému svému majetku, tak individuální výzvy k uzavření nájemních smluv. Zákon o pohřebnictví ukládá provozovateli pohřebiště povinnost informovat:

  • nájemce hrobových míst na blížící se konec sjednaného nájmu (viz. § 25 odstavec 8)
  • vlastníky hrobových zařízení na možnost přihlášení se k jejich majetku na hrobových místech pokud je ke dni skončení nájmu nevyklidil
  • nelze-li takové upozornění doručit obvyklým způsobem (adresát neznámý, a podobně) má provozovatel pohřebiště povinnost učinit takové oznámení "veřejnou výzvou" na daném pohřebišti

K danému je nutné konstatovat, že případné nereagování na výzvu, neprodloužení nájemní smlouvy včetně nezaplacení nájmu a služeb na další období, s sebou nese nevratné následky v podobě vyklizení hrobového místa, pohřbení ostatků do společného hrobu a převod náhrobku a dalších součástí hrobového místa do majetku města včetně dalšího možného prodeje, což jsou již nezvratné kroky, které jsou však v souladu se zákonem o pohřebnictví. Správa veřejných pohřebišť je Vám plně k dispozici ve svých kancelářích v areálu centrálního hřbitova, zodpoví všechny Vaše dotazy a připomínky a je připravena poskytovat kvalitní služby společně s pohřebními službami.