Upozorňujeme nájemce, že pro každý úkon v naší kanceláři je třeba se prokázat platným dokladem totožnosti (tj. občanský průkaz nebo pas). Bez ověření identity není možné nájemci vyhovět jeho požadavku. V případě, kdy se nájemce nemůže dostavit osobně a pověří jinou osobu, aby za něho jednala, lze tak učinit pouze tehdy, že mu byla nájemcem udělena úředně ověřená plná moc, a to výhradně pro konkrétně daný úkon, nikoli k obecnému jednání či zastupování.